Skip to: Site menu | Main content

 

Az ErGo Egyesület idén már nyolcadik alkalommal szervezte meg az Erdélyi Vándoregyetem interdiszciplináris szabadegyetemet és szakmai konferenciát.

Homoródfürdõ, Torockó, Krasznamihályfalva, Kisdisznód, Nyárádszentlászló, Kalotaszentkirály és Vársonkolyos után most a Madarasi Hargitára látogatott az EVe.

Az idei rendezvény egyben a megnyitója is a frissen felújított Madarasi Menedékháznak. Ez a helyszín azért is különleges, mert éveken keresztül az ErGo Egyesület közösségi találkozópontja volt, számos ErGo rendezvény helyszíne, amelynek gondozását az ErGo alapítók vállalták.

 

Idei témánk: Homogenitás, diverzitás

A hagyományokhoz híven több tudományterületrõl vontunk be neves belföldi és külföldi elõadókat, hogy közérthetõ tudománynépszerĂ»sítõ elõadások keretein belül próbálják meg saját területük szemszögébõl megközelíteni a témát.

Nem maradtak el a szokásos szabadidõs tevékenységek, játékok sem.

Ez történt a VIII. Erdélyi Vándoregyetemen »

Fontosabb adatok:

Árak:

Az ár magába foglalja a szállás (panziós körülmények) és étkezés (napi három), valamint az utazás költségeit (autóbusszal Kolozsvár-Madarasi Hargita-Kolozsvár útvonalon) és minden program részvételi díját (borkóstolók, kirándulások, koncertek stb.).

A kedvezményes helyekre diákok, egyetemi hallgatók jogosultak, ezek száma korlátozott. Túljelentkezés esetén az igényléseket az ErGo kinevezett bizottsága bírálja el. Elõnyt jelentenek: diákköri konferenciákon való részvétel, konferenciákon elért eredmények (díjak), szakmai, ifjúsági és diákszervezetekben való aktív részvétel, szakmai programokon való részvétel, kiemelkedõ tanulmányi eredmények.

Jelentkezés:

Jelentkezni 2015 november 14-ig lehet a jelentkezési Ă»rlap kitöltésével. A kedvezményes helyekre pályázó hallgatókat kérjük, hogy a jelentkezéshez egy rövid indoklást is mellékeljenek (az Ă»rlapon belül a megfelelõ mezõ kitöltésével).

Határidõk:

Elõadók és elõadások:

Program

Csütörtök, november 19.

Péntek, november 20

Szombat, november 21

Vasárnap, november 22

Elõadások kivonatai

Csák János (a MOL Rt. volt elnöke)
Lehetségesek-e egyáltalán közös életideálok

„A bölcsek is azt mondják, hogy a közösség, a barátság (philia: szeretet), a rendezettség, a józan mérték és az igazságosság fĂ»zik egybe az eget és a földet, az isteneket és az embereket. Ezért hívják a mindenséget is világrendnek, nem pedig világrendetlenségnek." Platón: Gorgiasz, 508a.

Gál László (természetfilmes)
Film: Erdei Álom

A film rövid leírása: A téli történet a Felsõ-Háromszéki-medencében játszódik. Olyan látásmódon keresztül láthatjuk az erdei élõvilágot, amihez majd testközeli jelenlét szükséges. Szó esik az embereknek a természethez való viszonyáról és arról, hogyan kéne viselkedni ahhoz, hogy a természet befogadjon. A primitív állatok azon szokásaiból és viselkedéseibõl emel ki néhányat, amelyeket a fejlett emberiségnek nem ártana újratanulnia vagy éppen elgondolkodnia azon, hogy az mennyire helyes a mindennapi életben. A felvételekhez semmilyen ember által alkotott létesítmény nem volt használva és esélyük volt az állatoknak mind az elmenekülésre mind pedig a támadásra. A figyelmes nézõk láthatnak és hallhatnak, olyan kis részleteket, amelyek nagy félelmeket oszlathatnak el.

Gál László (természetfilmes)
Séta az erdõben

A bemutató arról szól, amit egy ökológus láthat az erdõben két év leforgása alatt és az ebbõl levont következtetések amelyekbõl kiindulva olyan megoldásokat próbál találni ami elfogadhatóvá teszi az ember jelenlétét a természetben, figyelembe véve a természeti egyensúly törékeny mivoltát.

Hermann Gusztáv (történész, muzeológus, Haáz Rezsõ Múzeum)
Helytörténeti elõadás

Ligetfalvi Gábor (történész, energetikai szakértõ)
Létezik-e különút KözépEurópa számára? Determinációk a világgazdasági struktúrában

A 2008 óta zajló, egyre gyorsuló ütemĂ» gazdasági, társadalmi és ezekbõl fakadó politikai változások újabb és újabb kérdéseket vetnek fel a folyamatok szükségszerĂ»ségérõl. CélszerĂ»nek tĂ»nik átteinteni, milyen tényezõk befolyásolják a döntéshozókat, milyen rövid és középtávú érdekek mentén születnek a döntések, szervezõdik meg szĂ»kebb és tágabb világunk, vannak-e a hosszútávú (stratégiai) érdekek felõl ható tényezõk. A térbeli gazdasági munkamegosztás egyik kiemelkedõ kérdése, hogy a szemünk láttára kibontakozó történelmi léptékĂ» változásokhoz Európai eltérõ adottságú és fejlettségĂ» térségei miként alkalmazkodnak, vannak-e elõre látható, meghatározott pályák, felismerhetõek olyan mintázatok, amelyek magyarázzák az eltérõ sebeségĂ» és irányú társadalmi folyamatokat, kezelhetõek-e a kibontakozó folyamatok.

Néda Zoltán (egyetemi tanár, BBTE Fizika kar)
A fényreszabott téridõ.
Homogenitás és izotrópia a fénysebességben

Hogy is van a fizika által használt tér és idõ értelmezve? Vannak-e a fizikában a matematikához hasonló posztulátumok? Miért annyira érthetetlen a relativitáselméletet? Miért határsebesség számunkra a fénysebesség, és mi annak a sok nehezen emészthetõ furcsaságnak az oka ami a relativitáselméletbõl következik?.... Elõadásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ, és fényreszabom a modern fizika alapjait.

Oborocea Mónika (újságíró)
Melegek Erdélyben – voltak, vannak és lesznek. Hol tart ma Romániában a melegmozgalom?

Már az LMBTQ mozaikszó is jelzi: az emberi szexualitás és nemi identitás sokszínĂ». Ezt a sokszínĂ»séget a jogegyenlõség elve alapján az EU 19, valamint a világ számos országában elismerik melegházasság, bejegyzett, illetve legális élettársi kapcsolat formájában. Románia mindezidáig nem zárkózott fel ehhez az irányvonalhoz. Milyen eszközei vannak a romániai melegmozgalommak?

Pap Péter László (egyetemi docens, BBTE Biológia és Geológia kar)
Homogenitás és diverzitás biológus szemmel

A diverzitás, ami jelentheti az egyedek változatosságát, a fajok sokaságát és a természetes növény- és állatközösségek heterogenitását, az egyik legalapvetõbb tulajdonsága az élõ környezetnek. Tevékenysége során az ember a természet diverzitását csökkenti vagy megszünteti annak ellenére, hogy esztétikai, gazdasági és társadalmi hasznát értékeljük és elfogadjuk. Elõadásomban erre az ellentmondásra szeretnék rávilágítani, példákon keresztül pedig bemutatni a diverzitás csökkenésének és a homogenitás növekedésének a környezetre és a társadalomra gyakorolt hatását.

 

Sántha Attila (költõ, író)
Irodalmi est

Sántha Attila (sz. 1968): költõ, író. A transzközép nemzedék egyik ideológusa, az Elõretolt Helyõrség folyóirat szerkesztõje. Két emblematikus kötete a Székely szótár és a Kemál és Amál. 2006 óta falusi lakos, Kézdiszászfaluban él.

 

Szántó Zoltán Oszkár
(egyetemi tanár, rektorhelyettes, Corvinus Egyetem)
Morális kockázat a politikában és a korrupció típusai

Az elõadás azt kívánja bemutatni, hogy a politikai piac szereplõi közti információs aszimmetria mechanizmusainak éppúgy lehetnek súlyos negatív hatásai a demokratikus politikai rendszer mĂ»ködésére nézve, mint ahogy a gazdasági szereplõk közti információs aszimmetria – Nobel-díjas közgazdászok érvei szerint – alááshatja a piaci verseny hatékonyságát. Az elõadás új megvilágításba helyezi a – már Platón óta ismert – politikai kontraszelekció jelenségét, továbbá részletesebben foglalkozik az erkölcsi kockázat, a megbízó–megbízott relációk és a korrupció megjelenésével a politikában. Érinti továbbá azoknak a mechanizmusoknak – a jelzésnek és a szĂ»résnek – a megjelenését a politikában, melyeket a közgazdászok az információs aszimmetria csökkentésére ajánlanak.

Tapasztó Levente (MTA Természettudományi Kutatóközpont)
Kétdimenziós anyagok és a nanotechnológia

Kutatásaink fókuszpontjában olyan újszerĂ» anyagok állnak, amelyekrõl néhány éve még nemcsak, hogy nem tudtunk, de kizártnak tartottuk a létezésüket. Ezeknek az anyagoknak nem az összetétele, hanem a szerkezete speciális, ugyanis vastagságuk mindössze egyetlen atom átmérõje, azaz nincs térfogatuk csak felületük. Ebbõl adódóan, számos olyan újszerĂ» jelenség figyelhetõ meg bennük, amelyekre a megszokott tömbi (3D) anyagokban nincs példa. Az elsõ ilyen kétdimenziós (2D) kristály a grafén volt, amelyet 2010-ben Fizikai Nobel-díjjal jutalmaztak. Kutatócsoportunk élen jár a 2D anyagok atomi pontosságú nanotechnológiai eljárással történõ megmunkálásában, amely új alkalmazási lehetõségeket nyit, például a nanoméretĂ» elektronikai eszközök területén. Elõadásom során rövid bevezetést nyújtok a nanotechnológiába, bemutatom a kétdimenziós anyagok fõbb jellemzõit, valamint a két területet ötvözõ saját eredményeinkrõl is szót ejtek.

A Harmonia Cordis Egyesület klasszikus zenei programja

 A Vándoregyetemen fellép a Nemulass

További részletek:

A rendezvénnyel kapcsolatos információkat folyamatosan frissítjük a rendezvény weboldalán, ahol hamarosan a részletes program is megtalálható lesz, az elõadások kivonatával együtt.

További információkért forduljanak bizalommal a szervezõkhöz, az officevandoregyetem.ro e-mail címen.