Skip to: Site menu | Main content

 

Torockó 2009 - Változások határain

Ez történt...

Nulladik nap (2009. október 15.)

A Torockón megszervezett tábor idén a "Változások határain" címet kapta. A szervezõk, az Erdélyi Gondolat Egyesület, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, valamint a Kolozsvári Akadémiai Bizottság nevében a rendezvény fõszervezõi, dr. Simon Károly, ErGo elnök, és dr. Járai-Szabó Ferenc, a BBTE Matematika és Informatika, illetve Fizika Karának oktatói fogadták az Erdélyi Vándoregyetem torockói állomására csütörtökön este érkezõ diákcsoportokat. A szállások elfoglalása után vacsora, ismerkedés és filmnézés volt a program. 

Elsõ nap (2009. október 16.)

Újabb diákcsoportok érkezésével egészült ki a táborlakók létszáma. A reggeli után egy Torockói sétával egybekötött múzeumlátogatásra került sor, ahol a falu jellegzetességeit, a festett bútorokat, a háztartási eszközöket, a bányászati és fémmegmunkálási eszközöket, a torockói népviseletet, a keresztszemes és rámánvarrott kézimunkákat csodálhatták meg a résztvevõk.

Ezután került sor az elsõ elõadásra. A számítástechnika jelenlegi állását, valamit az igényeket és a különbözõ komplexitású feladatokat ismertette dr. Néda Zoltán, a BBTE Fizika Karának professzora, a Magyar Tudományos Akadémia külsõ tagja. A hallgatók számára nyílvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi paradigmák alkalmazásával nem tartható az eddig megszokott fejlõdési ütem. Ennek eredményeképpen a közeljövõben paradigmaváltás várható ezen a területen. Az elõadás többi részében a különbözõ, jelenleg intenzív kutatási tevékenység célpontjában álló, a párhuzamos feldolgozás elvén alapuló új elképzelések megbeszélésére került sor. Szó volt az Interneten keresztül egymással kapcsolatban álló számítógépek együttes kapacitásának felhasználhatóságáról, a kvantumszámítógép és a DNS számítógép elvi lehetõségérõl, valamint a már megvalósított CNN számítógéprõl.

Ebéd után Lengyel Istvánné dr. Püsök Sarolta, a BBTE Református Tanárképzõ Karának oktatója elõadásában a keresztény vallás paradigmaváltásáról értekezett. Feltehetjük a kérdést, hogy beszélhetünk-e a vallások esetében paradigmaváltásról, hiszen az alapvetõ kérdések a vallás területén nem változhatnak meg. Ennek ellenére megfigyelhetõ egyfajta szemléletváltás, ami a vallás és a tudomány viszonyát illeti. Püsök Sarolta elõadásában a vallás, teológia és a modern természettudományok közti kölcsönhatásokat vázolta fel a hallgatók elõtt. Az elõadás több gondolata Hofstadter Gödel, Escher, Bach – Egybefont Gondolatok Birodalma címĂ» mĂ»vére alapozott. Az elõadó próbálta hangsúlyozni és konkrét példákkal alátámasztani, hogy nincsen ellentmondás a teológusok és kutatók elméletei között, hiszen ezek egy „egybefont gondolatbirodalom” részét képezik. Elhangzott többek közt az is, hogy sokak szerint Soren Kierkegaard teológus-filozófus munkássága ösztönzõen hatott Niles Bohra, a kvantumfizika atyjára.

Az anyag szerkezetérõl, illetve az arról alkotott kép alakulásáról beszélt dr. Nagy László, a BBTE Fizika Karának professzora és Akadémiai Bizottságának alelnöke. Az elõadás fonala az empedoklészi négy alapelemtõl végigvezetett a demokritoszi atomelméleten, az atom bolygómodelljén át az elemi részek világáig, majd ezek tovább bontásával az ú.n. látható anyag alapját képezõ kvarkokig. Szó esett a részecskék standard modelljérõl és annak jóslatáról, a Higgs bozonról is, melynek megtalálása érdekében nemzetközi összefogással felépült a Nagy Hadronütköztetõ, vagy ismertebb nevén az LHC gyorsító.

Vacsora elõtt a résztvevõk a Bálint Ibolya által rendezett Apró örömök címĂ» díjnyertes dokumentumfilmet nézhették meg, majd késõbb a székelyudvarhelyi Koala Jazz Band szórakoztatta a közönséget.

Második nap (2009. október 17.)

Szombaton reggel meglehetõsen sĂ»rĂ» program, szám szerint öt elõadás elé néztek a táborlakók.
Már 150 éve annak, hogy a valaha írt egyik legjelentõsebb tudományos könyv, Charles Darwinnak „A fajok eredete” címĂ» mĂ»ve megjelent, kezdte elõadását dr. Deák Péter, az MTA Szegedi Biológiai Központjának kutatója. Darwin ebben ismerteti híres elméletét, melynek lényege, hogy a ma élõ organizmusok egymással leszármazási kapcsolatban állnak, korábbi életformákból természetes kiválasztással jöttek létre. Könyvében Darwin lenyĂ»gözõ mennyiségĂ» megfigyeléssel támasztja alá elméletét, amit az eltelt 150 évben számtalan földtani, õslénytani, élettani, genetikai és molekuláris vizsgálati eredmény igazolt. Persze, az evolúció napjainkban is tetten érhetõ, olyan biológiai folyamatokban és jelenségekben, mint pl. a mikroorganizmusok antibiotikum rezisztenciájának és a rovarok vegyszerekkel szembeni ellenállóságának kialakulása, a nyírfaaraszoló lepkék pigmentációjának változása, a Madeira nyulak megjelenése, vagy a HIV és influenza vírusok gyors változásai. Az evolúció ma már nem csak elmélet, hanem olyan szilárdan megalapozott tudományos tény is, mint a gravitáció, vagy a Föld kereksége. Tudományos megalapozottsága ellenére, még nagyon sok ember keveset tud, vagy téves ismeretei vannak az evolúcióról. Ennek okai között szerepel az iskolai evolúcióoktatás minimális terjedelme, vagy hiánya, megfelelõ ismeretterjesztõ könyvek hiánya és az evolúciós tanokat ellenzõ társadalmi csoportok tevékenysége. Ilyen társadalmi környezetben meggyõzõeknek tĂ»nhetnek az evolúció tagadóinak áltudományos állításai, ugyanakkor még az evolúciót elfogadók között is tapasztalható téves értelmezés. Ezért volt fontos az elõadásban áttekinteni az evolúcióval kapcsolatos mítoszokat és tévhiteket.

A fizikai rendszerekben lejátszódó változásokról és ezek univerzális tárgyalási lehetõségérõl beszélt dr. Sasvári László, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék docense, a Változások a fizikai fázisok határán címĂ» elõadásában. Például, a hõmérséklet változása maga után vonja a testek fizikai tulajdonságainak változásait. Egyes hõmérséklet-tartományokban az anyag tulajdonságai csak lassú, folytonos változásokat mutatnak, így például a hõtágulás, a fajlagos ellenállás, vagy a fajhõ. Más hõmérsékleten ugrásszerĂ»en megváltozik az anyag belsõ rendje, fázisátalakulás zajlik le. Ilyen esetekben az eddig lassan változó anyagi jellemzõk is gyorsan, vagy sokszor ugrásszerĂ»en változnak. A hallgatók példákon keresztül megismerkedhettek az elsõ- illetve másodrendĂ» fázisátalakulásokkal és azok jellegzetességeivel. Az elõadás második felében a fázisátalakulásokhoz hasonlóan viselkedõ hidrodinamikai példákat hozott fel az elõadó, mint amilyen a Rayleigh-Bénard-instabilitás kialakulása.

A szakembereket és a széles közönséget egyaránt foglakoztató kérdés a válsággal kapcsolatban a rövid távú kilátásokkal kapcsolatos, mondta dr. Nagy Bálint Zsolt, a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar oktatója. Az elõadás során az elõadó bemutatta azokat a pénzügyi mutatókat, amelyek a reálgazdasági mutatókat megelõzve nyújtanak információt a jövõre vonatkozó várakozásokról, elõrejelzésekrõl, a piacok hangulatáról.

Rövid energia-megmaradás lecke után az energiafelhasználás új lehetõségeirõl beszélt dr. Horváth Ákos, az ELTE Atomfizika Tanszékének oktatója. A társadalom exponenciálisan növekvõ energiaigényének és a technikai fejlõdésnek megfelelõen a felhasznált energiaforrások a történelmünk során változtak. Ezek véges mennyiségét és káros környezeti hatásait figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a közeli jövõben új energiafelhasználási módok lesznek fontosak. Lehetõségként a megújuló energiák támogatása, a biomassza felhasználása, új kazántechnológiák fejlesztése, új generációs atomerõmĂ»vek építése, biodízel üzemanyag valamint a szél és a nap decentralizált felhasználása került szóba.

Az Erdélyi Vándoregyetem szakmai elõadásait dr. Jitianu Liviu, a BBTE Római Katolikus Teológia Karának oktatója zárta. Elõadásában „Az egyház a változások határain ” címmel olyan sarkalatos kérdéseket feszegetett, mint az egyház és a posztmodern világ kapcsolata, a teológia és a más tudományok közti párbeszéd. Mi és milyen az egyház helyzete ma? Az elõadó a neves teológust, Karl Rahnert idézve mutatta be, hogy az egyház ma két világ ütközõpontjaként mutatkozik meg. Az egyik oldalon a hagyományos, homogén, hierarchikus felépítésĂ» kereszténység áll, a másik oldalon megújuló társadalmi, egyházi életformákkal találkozunk. Így elmondhatjuk, hogy az egyház a változások határain, „átmeneti helyzetben” él. Ebben az átmeneti helyzetben az egyház életét leginkább fenyegetõ veszély az egyház önprivatizálásának növekvõ tendenciája. Az elõadó több változatot ismertetett, egyik ezek közül a „kisded nyáj” fundamentalista ízĂ» egyházi irányzata: egy védõ burkot vonni az egyház köré, csak a hasonló gondolkodásúak között idõzni és szigorúan elhatárolódni a „bĂ»nös világtól”. A másik változat a szolgáltató egyház irányzata. Az egyház sokszor csak mint ügyfélszolgálat lép fel az emberek életében, igénybe veszik, kulturális háttérintézményként tartják számon. Az egyház feladatköre leszĂ»kül a keresztelés, házasságkötés, temetés asszisztálásához. Ahhoz, hogy az egyház sikeresen felvegye a versenyt a mai posztmodern világban, fel kell vennie a versenyt az értékek és igazságok piacán, fel kell hagynia az egy univerzumban való gondolkodást, multiverzumban kell megterveznie a jövõképét.

A második nap záróakkordjaként a Harmonia Cordis Egyesület szervezésében került sor egy fuvola-gitár koncertre. Pöllnitz Boróka, a Gh. Dima Zeneakadémia kamarazene tanára és a Magyar Opera elsõ fuvolistája, valamint Beke István Ferenc, a Gh. Dima Zeneakadémia gitár és kamarazene tanára csodálatos argentin zenével varázsolta el a közönséget. Az elõadás után hajnalig tartott a buli, a karaoke, a közös éneklés és szórakozás.

Harmadik nap (2009. október 18.)

Az Erdélyi Vándoregyetem utolsó programpontja, a vizsga, ahogy azt a szervezõk mondták, a Székelykõ megmászása volt. Vasárnap reggel ezt a lelkes diákcsoport sikeresen teljesítette, így mind jelesre vizsgáztak az idei tananyagból.

Program 

Idõpont
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
8.30 - 10.00   Reggeli Reggeli Reggeli
10.00 - 11.30
  Ismerkedés a környékkel, múzeumlátogatás Dr. Deák Péter (MTA Szegedi Biológiai Központ):
Biológiai evolúció: mítoszok és félreértések
Kirándulás a Székelykõre
11.30 - 13.00
  Dr. Néda Zoltán (BBTE, Elméleti és Számítógépes Fizika Tanszék): Paradigmaváltás a számítástechnikában Dr. Sasvári László (ELTE, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék): 
Változások a fizikai fázisok határán
13.00 - 15.00
  Ebédszünet Ebédszünet Ebédszünet
15.00 - 16.30
  Lengyel Istvánné dr. Püsök Sarolta (BBTE, Református Tanárképzõ Kar): Paradigmaváltás a vallás területén Dr. Nagy Bálint Zsolt (BBTE, Közgazdasági Kar): 
A pénzügyi válságból való kilábalás jelei
Táborzárás, hazaindulás
16.30 - 18.00
  Dr. Nagy László (BBTE, Atom és Orvosi Fizika Tanszék):
Az anyag szerkezete
Dr. Horváth Ákos (ELTE, Atomfizika Tanszék):
Az energiatermelés új lehetõségei
 
18.00 - 19.30
Film Film: Bálint Ibolya
Apró Örömök
Dr. Jitianu Liviu (BBTE, Római Katolikus Teológia Kar):
Az Egyház a változások határain
 
19.30 - 21.00
Vacsoraszünet Vacsoraszünet Vacsoraszünet  
21.00 -
Ismerkedés / Buli / Karaoke Koncert:
Koala Jazz Band
 
Koncert:
a Harmonia Cordis Egyesület szervezésében
Pöllnitz Boróka (fuvola) és Beke István Ferenc (gitár)